PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
اطلاعات تقاضای خرید و فروش  
اولبن سفارش خرید و فروش     
سفارش های برتر خرید و فروش     

راه نما

در اين بخش از سايت شما مي توانيد ليست تمام نمادهايي که  داراي صف خريد ،و فروش مي باشند را مشاهده کنيد.

با انتخاب هر نماد صف خريد  و فروش آن نماد در قسمت سمت چپ نشان داده مي شود.

عدم وجود نام يک نماد به اين معني است که آن نماد داراي صف خريد و فروش نمي باشد.
هم چنين با توجه به اطلاعات دريافتي از سامانه بورس (سامانه بورس براي هر نماد 5 مظنه برتر را ارسال مي کند.) امکان نمايش 10 مظنه برتر (مانند سايت قديم) موجود نيست.