PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ ( دجابر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 06:49:43
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 3,886 قیمت دیروز 3,886 تعداد معاملات 0 EPS 666
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 5.8
قیمت آخرین معامله 3,886 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 4,080
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 453,600 حداقل قیمت مجاز 3,692
تاریخ آخرین معامله 1397/11/29 - 12:16:55   ارزش بازار (م ر) 4,406,724 تعداد سهام 1,134,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
4 87,200 3,886 5,098 19,520 2
1 25,000 3,708 5,100 2,000 1
1 1,948 3,705 5,200 1,200 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/11/29 3,886 3,886 3,886 9
32,853
127.667M
1397/11/17 5,052 4,962 5,085 36
51,719
259.656M
1397/11/16 5,059 4,983 5,079 35
75,322
376.203M
1397/11/15 5,081 4,925 5,100 28
41,296
206.285M
1397/11/14 5,095 4,940 5,129 53
97,766
493.387M
1397/11/13 5,118 5,056 5,132 48
83,302
423.828M
1397/11/10 5,130 5,050 5,150 51
122,703
623.587M
1397/11/9 5,163 5,083 5,279 61
87,933
450.055M
1397/11/8 5,181 5,002 5,150 60
132,353
673.011M
1397/11/7 5,255 5,115 5,298 88
183,453
949.097M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 2190 2019 1073 2065 938
1395/7/29 6 1395 2190 2019 936 2065 843
1395/5/21 3 1395 2190 2016 253 2065 255
1394/12/26 12 1395 2190 2016 2065 2065 1988
1394/12/26 12 1394 2019 1988

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داروسازي‌ اكسير (دلر) 8,503 (0%) 0
0
0
داروسازي آوه سينا (داوه) 3,548 (0%) 0
0
0
سبحان دارو (دسبحان) 3,760 (0%) 0
0
0
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 10,699 (0%) 0
0
0
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 12,030 (0%) 0
0
0
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 15,700 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي.س.دارويي تامين (هپكو806) 160 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ سينا (دسينا) 17,450 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 5,843 (0%) 0
0
0
پخش البرز (پخش) 2,240 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 29,675 (0%) 0
0
0
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 2,560 (0%) 0
0
0
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 7,178 (0%) 0
0
0
كيميدارو (دكيمي) 3,701 (0%) 0
0
0
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 11,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ تيپيكو-7500-06/07/1398 (ضپكو807) 31 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 2,430 (0%) 0
0
0
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 17,969 (0%) 0
0
0
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 1,959 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 5,688 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 18,150 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 3,886 (0%) 0
0
0
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 3,800 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
گروه دارويي بركت (بركت) 1,480 (0%) 0
0
0
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 5,161 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 4,160 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 2,382 (0%) 0
0
0
الحاوي (دحاوي) 4,090 (0%) 0
0
0
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 2,590 (0%) 0
0
0
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 1,853 (0%) 0
0
0
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 22,226 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 3,115 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 7,022 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 1,949 (0%) 0
0
0
البرزدارو (دالبر) 4,300 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 7,120 (0%) 0
0
0
شركت كي بي سي (كي بي سي) 3,597 (0%) 0
0
0
شيرين دارو (دشيري) 35,300 (0%) 0
0
0
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 37,788 (0%) 0
0
0
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 1,823 (0%) 0
0
0
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 6,400 (0%) 0
0
0
ايران‌دارو (ديران) 1,806 (0%) 0
0
0
پارس‌ دارو (دپارس) 7,710 (0%) 0
0
0
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 2,700 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت توليد انواع دارو است.

آدرس شرکت: ایران - تهران - کیلومتر 4 جاده مخصوص کرج
تلفن شرکت: 44503323-7
تلفن امور سهام: 44503488
نمابر شرکت: 44503530
وب سایت شرکت: http://www.jaber-pharma.com
پست الکترونیک شرکت: headoffice@jaber-pharm.com
مدیر عامل: آقای محمد تقی دارابی
فعاليت اصلي شركت توليد انواع دارو است.